Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje https://www.diaura.lt taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra pirkimo – pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB „Eidvina”, įm.k. 304176340, buveinės adresas Gailiūnų g.45, Druskininkų sav., el. pašto adresas info@diaura.lt (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas).
1.2. Tai privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei pristatymo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu https://www.diaura.lt internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.
1.3. Pirkti https://www.diaura.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes https://www.diaura.lt internetinėje parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „UŽSAKYTI“ .
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma https://www.diaura.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Vykdydamas elektroninę prekybą Pardavėjas užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ), Inspekcijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų nuostatas.
2.2. Užsisakyti prekes https://www.diaura.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.
2.3. Registruojantis https://www.diaura.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
2.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimui https://www.diaura.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini šiai sutarčiai įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes https://www.diaura.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su https://www.diaura.lt internetine parduotuve per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl tauriųjų metalų ir jų dirbinių pardavimo).
3.3. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti siuntos būklę ir priimti pristatytas prekes.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, o praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis https://www.diaura.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis https://www.diaura.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pirkėjui draudžiama naudotis Parduotuve tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. Jei Pirkėjas bando pakenkti https://www.diaura.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis https://www.diaura.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą https://www.diaura.lt internetinės parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai ši informacija būtina Pirkėjo užsakymui įvykdyti.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, terminai.
5.1. https://www.diaura.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Jei prekė užsakymo momentu yra Pardavėjo sandėlyje, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui prekę per 1-3 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo.
5.3. Jei prekės užsakymo momentu Pardavėjo sandėlyje nėra, suformuojamas užsakymas, kurį Pardavėjas patikrina ir apie pristatymo terminą praneša pirkėjui el. paštu arba žinute. Prekė išsiunčiama Pirkėjui per terminą, kuris reikalingas jai pagaminti ir išsiųsti.
5.4. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba žinute.
5.8. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo el. paštu. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.9. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 48 valandas, užsakymas atšaukiamas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, formuodamas užsakymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti teisingą siuntinio gavėjo telefono numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats arba siuntinį gali paimti asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu. Tuo atveju, jei Pirkėjas ar kiti asmenys esantys užsakyme nurodytu adresu prekių atsiimti negali, o prekės pristatytos teisingu adresu arba nurodytu paštomato adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo terminų nevykdymo.
6.3. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7. Intelektinė nuosavybė.
7.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
7.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.

8. Baigiamosios nuostatos.
8.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9. Taisyklių galiojimas
Šios taisyklės galioja neterminuotai.